Juridische informatie

Speciale procedure binnen COVID-19 : uitstel van betaling

Auxifina NV was vroeger erkend kredietgever in consumentenkrediet en heeft nog een kredietportefeuille van leningen op afbetaling in beheer.
 
Indien consumenten verlies aan inkomen hebben ondervonden naar aanleiding van de COVID-19 crisis én ze uitstel van betaling wensen op hun lening, dan zijn ze verplicht dit formulier in te vullen en, samen met de gevraagde documenten, te sturen naar backoffice@auxifina.be. De aanvraag tot uitstel zal zo snel mogelijk behandeld worden.
 

Publiciteit

 

De inhoud van deze website heeft ook een publicitair karakter. Indien bepaalde informatie voor u niet duidelijk is, kan u contact opnemen met Auxifina.
 
De informatie op deze website wordt regelmatig bijgewerkt. Daarbij zal Auxifina ernaar streven om op elk moment actuele informatie ter beschikking te stellen, zonder hiervoor echter garanties te kunnen geven. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde acties tijdelijk zijn, wat tot gevolg kan hebben dat op bepaalde momenten de informatie daaromtrent niet meer van toepassing is.
 
U kan geen contractuele rechten ontlenen aan de informatie op deze website. Auxifina is enkel gebonden door contractuele documenten, die u zullen worden overgemaakt nadat alle informatie zal zijn ingewonnen en na goedkeuring van uw dossier.

Aanvraag

Indien u via deze website overgaat tot het aanvragen van een krediet, moet u er zeker van zijn de informatie op deze website te begrijpen. Indien u aanvullende uitleg nodig hebt, wordt u verzocht contact op te nemen met Auxifina.
 
Auxifina is slechts contractueel gebonden voor zover u juiste en volledige antwoorden heeft gegeven op alle gestelde vragen. Indien er, naast hetgeen uitdrukkelijk is gevraagd, nog informatie bestaat die voor Auxifina nuttig is voor het beoordelen van een krediet, dan dient u die gegevens absoluut mee te delen.
 
Indien uw kredietaanvraag positief wordt beoordeeld, zal Auxifina u uitnodigen op kantoor om u de inhoud van uw kredietcontract toe te lichten (voorwaarden, verplichtingen, rechten,...) vooraleer u het kredietcontract ondertekent.

Beschikbaarheid

Hoewel Auxifina alles in het werk zal stellen om de toegang tot de website ononderbroken te verzekeren, kan Auxifina op dat vlak geen garanties bieden.
 
Auxifina behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de website te onderbreken in geval van risico op misbruik of fraude, om onderhoudswerken uit te voeren of om verbeteringen of wijzigingen aan te brengen.

Aansprakelijkheid voor het gebruik van de website

Bepaalde delen van de website zijn slechts toegankelijk mits gebruik van een gebruikersnaam (user-id) en een toegangscode. Deze gebruikersnaam en toegangscode zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. U verbindt er zich toe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om het persoonlijk en vertrouwelijk karakter te bewaren, onder meer door de betreffende informatie niet te noteren noch door te geven aan derden. Behoudens zware of opzettelijke fout van Auxifina bent u alleen aansprakelijk voor alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou worden veroorzaakt aan uzelf, Auxifina of derden, door elk gebruik of misbruik van uw gebruikersnaam en toegangscode.
 

Auteursrechten

Auxifina is de houder van de auteursrechten op deze website. Tenzij met voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Auxifina, is elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, van deze website of zijn inhoud, onder welke vorm ook, waaronder bij wijze van fotokopie, microfilm, magnetische band, diskette en elk ander electronisch middel, verboden.
 
Indien u gebruik wenst te maken van de inhoud van deze website, gelieve contact op te nemen via ons e-mailadres info@auxifina.be.
 

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites die worden beheerd door derden. Auxifina oefent geen enkele controle uit over websites beheerd door derden. Auxifina kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites beheerd door derden.
 
Naar de website van Auxifina mag, tenzij met de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Auxifina, geen hyperlink tot stand worden gebracht. Deze website mag evenmin het voorwerp uitmaken van "framing”, tenzij met de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Auxifina.
 

Klachtenbehandeling

Indien u klachten zou hebben met betrekking tot uw krediet(aanvraag), kan u een schrijven richten (met vermelding van uw naam, voornaam en het dossiernummer van uw krediet) aan het volgende adres: Auxifina nv, juridische dienst, Duwijckstraat 17, 2500 Lier, via email: info@auxifina.be
 
Indien u niet akkoord gaat met het antwoord , heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met Ombudsfin te 1000 Brussel, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2 - tel. 02/545.77.70 – fax. 02/545 77 79 – Ombudsman@Ombudsfin.be – www.ombudsfin.be.
 

Auxifina en Auxifina.be

Auxifina nv, maatschappelijke zetel : Duwijckstraat 17, 2500 Lier, ondernemingsnummer 0464.375.028. Tel : 078 050 800, Fax : 02 679 34 01, Email : info@auxifina.be
 
Auxifina N.V., onafhankelijk kredietbemiddelaar in hypothecair krediet.
 
Controle orgaan: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, DG Regulering en Organisatie van de Markt, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.

 

Gedragsregels en belangenconflictenbeleid.

Onze onderneming is gehouden tot het naleven van de "Gedragsregels" en deelt u in u dit verband volgende informatie mee

 

AANGEBODEN PRODUCTEN EN DIENSTEN

Informatie over begrip kredietbemiddeling

Onze onderneming biedt diensten van kredietbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het aanbevelen van kredietovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van kredietovereenkomsten of het sluiten van kredietovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. Hiervoor zal de medewerker telkens een document "presentatie kantoor" ter ondertekening voorleggen.
 
Kredietbemiddeling
 
Auxifina werkt samen met verschillende kredietgevers en banken. Dit betekent dat wij uw behoeften in kaart brengen en in functie daarvan een kredietpartner voorstellen.
 

INFORMATIE OVER HET BELANGENCONFLICTENBELEID

In het kader van haar activiteit als kredietbemiddelaar wilt Auxifina op een loyale, billijke en professionele manier haar klanten dienen.

Daarom wil Auxifina onder meer mogelijke belangenconflicten vermijden, zeker als deze uw belangen als klant kunnen schaden. In deze tekst wordt het kader uitgetekend waarbinnen Auxifina haar beleid voor belangenconflictbeheer organiseert.

Welke belangenconflicten kunnen er zijn?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft onze onderneming in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in onze onderneming geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) onze onderneming en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van onze onderneming en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft onze onderneming de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

 
 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • Situaties waarbij onze onderneming een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie dan het belang van de klant;
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
 • Situaties waarbij dezelfde bedrijvigheid als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • Situaties waarbij onze onderneming een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de kredietgever (bank of verzekeraar) voor de geleverde diensten van kredietbemiddeling.
 • Situaties van echtscheiding tussen bestaande klanten
 
Welke maatregelen neemt onze onderneming?
 
Onze onderneming neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert. Het gaat onder meer om:
 
 • Een interne instructienota;
 • Een aangepast verloningsbeleid;
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van onze onderneming om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • Een regeling betreffend het ontvangen van voordelen;
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.
 • Indien noodzakelijk zal het beleid betreffende belangenconflicten van onze onderneming aangepast en/of geactualiseerd worden.
 
Specifieke transparantie
 
Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door onze onderneming over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.
 
VERGOEDING
 
Voor onze diensten van kredietbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming (handelend als kredietgever) of kredietgever. Deze vergoeding is bij aanvang nog niet gekend en zal pas in de definitieve ESIS opgenomen worden.
 
Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de kredietportefeuille van onze onderneming bij de betreffende verzekeringsonderneming (handelend als kredietgever) of kredietgever voor bijkomende (kwalitatieve) taken ingevuld door ons kantoor.
 
Ons kantoor doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. U kan steeds bij ons kantoor terecht voor uw vragen en problemen. Mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen, kan u steeds terecht bij Ombudsfin te 1000 Brussel, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2 - tel. 02/545.77.70 – fax. 02/545 77 79 – Ombudsman@Ombudsfin.be – www.ombudsfin.be.