Juridische informatie

Publiciteit

De inhoud van deze website heeft ook een publicitair karakter. Indien bepaalde informatie voor u niet duidelijk is, kan u contact opnemen met Auxifina.
 
De informatie op deze website wordt regelmatig bijgewerkt. Daarbij zal Auxifina ernaar streven om op elk moment actuele informatie ter beschikking te stellen, zonder hiervoor echter garanties te kunnen geven. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde acties tijdelijk zijn, wat tot gevolg kan hebben dat op bepaalde momenten de informatie daaromtrent niet meer van toepassing is.
 
U kan geen contractuele rechten ontlenen aan de informatie op deze website. Auxifina is enkel gebonden door contractuele documenten, die u zullen worden overgemaakt nadat alle informatie zal zijn ingewonnen en na goedkeuring van uw dossier.

Aanvraag

Indien u via deze website overgaat tot het aanvragen van een krediet of verzekering, moet u er zeker van zijn de informatie op deze website te begrijpen. Indien u aanvullende uitleg nodig hebt, wordt u verzocht contact op te nemen met Auxifina.
 
Auxifina is slechts contractueel gebonden voor zover u juiste en volledige antwoorden heeft gegeven op alle gestelde vragen. Indien er, naast hetgeen uitdrukkelijk is gevraagd, nog informatie bestaat die voor Auxifina nuttig is voor het beoordelen van een krediet, dan dient u die gegevens absoluut mee te delen.
 
Indien uw kredietaanvraag positief wordt beoordeeld, zal Auxifina u uitnodigen op kantoor om u de inhoud van uw kredietcontract toe te lichten (voorwaarden, verplichtingen, rechten,...) vooraleer u het kredietcontract ondertekent.

Beschikbaarheid

Hoewel Auxifina alles in het werk zal stellen om de toegang tot de website ononderbroken te verzekeren, kan Auxifina op dat vlak geen garanties bieden.
 
Auxifina behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de website te onderbreken in geval van risico op misbruik of fraude, om onderhoudswerken uit te voeren of om verbeteringen of wijzigingen aan te brengen.

Aansprakelijkheid voor het gebruik van de website

Bepaalde delen van de website zijn slechts toegankelijk mits gebruik van een gebruikersnaam (user-id) en een toegangscode. Deze gebruikersnaam en toegangscode zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. U verbindt er zich toe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om het persoonlijk en vertrouwelijk karakter te bewaren, onder meer door de betreffende informatie niet te noteren noch door te geven aan derden. Behoudens zware of opzettelijke fout van Auxifina bent u alleen aansprakelijk voor alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou worden veroorzaakt aan uzelf, Auxifina of derden, door elk gebruik of misbruik van uw gebruikersnaam en toegangscode.
 

Auteursrechten

Auxifina is de houder van de auteursrechten op deze website. Tenzij met voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Auxifina, is elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, van deze website of zijn inhoud, onder welke vorm ook, waaronder bij wijze van fotokopie, microfilm, magnetische band, diskette en elk ander electronisch middel, verboden.
 
Indien u gebruik wenst te maken van de inhoud van deze website, gelieve contact op te nemen via ons e-mailadres info@auxifina.be.
 

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites die worden beheerd door derden. Auxifina oefent geen enkele controle uit over websites beheerd door derden. Auxifina kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites beheerd door derden.
 
Naar de website van Auxifina mag, tenzij met de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Auxifina, geen hyperlink tot stand worden gebracht. Deze website mag evenmin het voorwerp uitmaken van "framing”, tenzij met de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Auxifina.
 

Klachtenbehandeling

Indien u klachten zou hebben met betrekking tot uw krediet(aanvraag), kan u een schrijven richten (met vermelding van uw naam, voornaam en het dossiernummer van uw krediet) aan het volgende adres: Auxifina nv, juridische dienst, Duwijckstraat 17, 2500 Lier, via email: info@auxifina.be
 
Indien u niet akkoord gaat met het antwoord , heeft u de mogelijkheid om een beroep te doen op de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen (Belliardstraat 15-17 / B 8, 1040 Brussel – ombudsman@ombfin.be)

Auxifina en Auxifina.be

Auxifina nv, maatschappelijke zetel : Duwijckstraat 17, 2500 Lier, ondernemingsnummer 0464.375.028. Tel : 078 050 800, Fax : 02 679 34 01, Email : info@auxifina.be
 
Auxifina N.V., onafhankelijk kredietbemiddelaar in hypothecair krediet.
 
Auxifina N.V. is verzekeringstussenpersoon, ingeschreven bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel onder nummer FSMA 43.188.
 
Controle orgaan: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, DG Regulering en Organisatie van de Markt, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.

 

AssurMiFID gedragsregels en belangenconflictenbeleid.

Onze onderneming is gehouden tot het naleven van de "AssurMiFID-gedragsregels" en deelt u in u dit verband volgende informatie mee:

 1. AANGEBODEN PRODUCTEN EN DIENSTEN

  1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

   "Onze onderneming biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan".

  2. Nummers van de takken en de titulatuur
   1. Ongevallen;
   2. Ziekte;
   3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;
   4. Casco rollend spoorwegmaterieel;
   5. Luchtvaartuigcasco;
   6. Casco zee-en binnenschepen;
   7. Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;
   8. Brand en natuurevenementen;
   9. Andere schade aan goederen;
   10. BA motorrijtuigen;
   11. BA luchtvaartuigen;
   12. BA zee-en binnenschepen;
   13. Algemene BA;
   14. Krediet;
   15. Borgtocht;
   16. Diverse geldelijke verliezen;
   17. Rechtsbijstand;
   18. Hulpverlening;
   19. Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;
   20. Assurances de nuptialité et de natalité non liées à des fonds d’investissement.
   21. Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;
   22. Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;
   23. Kapitalisatieverrichtingen;
   24. Beheer van collectieve pensioenfondsen.
  3. Polisvoorwaarden

   (in een later stadium wordt de mogelijkheid voorzien om alle polisvoorwaarden publiek te raadplegen)

 2. INFORMATIE OVER HET BELANGENCONFLICTENBELEID

  "De AssurMiFID-gedragsregels leggen onze onderneming op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe onze onderneming hieraan invulling geeft".

  1. Wetgevend kader

   Vanaf 30 april 2014 zijn de "AssurMiFID gedragsregels" van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

   Overeenkomstig deze gedragsregels is onze onderneming gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling. De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door onze onderneming geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

  2. Welke belangenconflicten?

   Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft onze onderneming in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in onze onderneming geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) onze onderneming en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van onze onderneming en haar eventuele groepsstructuur. Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft onze onderneming de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

   • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
   • Situaties waarbij onze onderneming een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
   • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
   • Situaties waarbij dezelfde bedrijvigheid als de cliënt wordt uitgeoefend;
   • Situaties waarbij onze onderneming een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
   • Situaties waarbij onze onderneming deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
   • Situaties eigen aan onze onderneming: vb groepsstructuren
  3. Welke maatregelen neemt onze onderneming?

   Onze onderneming neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert. Het gaat onder meer om:

   • Een interne instructienota;
   • Een aangepast verloningsbeleid;
   • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
   • Een beleid dat het recht voorbehoudt van onze onderneming om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
   • Een regeling betreffend het ontvangen van voordelen;
   • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

   Indien noodzakelijk zal het beleid betreffende belangenconflicten van onze onderneming aangepast en/of geactualiseerd worden.

  4. Specifieke transparantie

   Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door onze onderneming over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

 3. VERGOEDING

  "Voor onze diensten van verzekerings- en kredietbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming of kredietgever. Voor verzekeringen maakt onze commissie deel uit van de premie die u als klant betaalt.

  Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekerings- of kredietportefeuille van onze onderneming bij de betreffende verzekeringsonderneming of kredietgever voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant."

  Onze onderneming is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen dat wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.  Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons, wij zijn steeds bereikbaar via telefoon of e-mail.  Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen (www.ombudsman.as) te 1000 Brussel,de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 ? fax. 02/547.59.75 - info@ombudsman.as

* wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.